dalakraft.se använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.Jag accepterar

Marknaden just nu

Sammanfattning

Väderleksprognoserna har slagit om till våtare väder. Den hydrologiska balansen har justerats upp och tillrinningarna till vattenkraftverkens magasin förväntas öka.

Kärnkraftreaktorerna återvänder efter årligt underhåll och Ringhals 2 har startat upp. Dock har reaktorn problem med hög luftfuktighet vilket kan tyda på en ångläcka. Även Ringhals 3 har ett liknande problem och har reducerat produktionen till hälften av installerad kapacitet. Underhållet av Oskarshamn 3 har förlängts en dryg vecka.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer skicka ett slutgiltigt förslag på kärnavfallsavgifter till regeringen i oktober.

Franska kärnkraftverket Tricastin har tvingats stanna alla fyra reaktorer (3,6 GW) då franska strålsäkerhetsmyndigheten ASN anser att vallarna på en närliggande kanal inte är starka nog. Franska elpriset steg och drog med sig utsläppsrättspriset några cent uppåt.

Spotpriset på elcertifikat är oförändrat. Överskottet på marknaden ser ut att minska i en takt av 4 miljoner per år 2017 och 2018, då högre kvoter till viss del motverkar de certifikat som tillkommer med utbyggnaden. Det borde ge uppsida åt priset.

Väder och Hydrologi

Väderleksprognoserna visar ett väderomslag från torrt till vått i början av nästa vecka, då starka lågtryck från Atlanten för in nederbörd. Vi tar även del av resterna av orkanen Maria som bör nå oss under mitten av veckan. Orkanens väg över Atlanten kan följas här. Vindkraftsproduktionen förväntas stiga till över normala nivåer i väderväxlingen, samtidigt som temperaturen förväntas falla mot säsongsnormalen.

Den hydrologiska balansen har reviderats upp med 4 TWh och prognosen är nu strax under balans vecka 42. Vattenmagasinen har legat på oförändrad nivå under veckan men kommer se högre tillrinningar med de nya nederbördsmängderna. Snittnivån är 83 % (83 %) i Norge och 80 % (80 %) i Sverige.

Bränsle och övrig kraftproduktion

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått reaktioner på det förslag som myndigheten publicerade 28 juni på höjda kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp 2018 – 2020. SSM kommer analysera svaren och sedan utforma det slutgiltiga förslaget, som senast oktober ska lämnas till regeringen för beslut.

Fyra av sex nordiska reaktorer har nu återvänt från revision. Ringhals 2 startar upp idag men har problem med hög luftfuktighet i anläggningen, vilket kan tyda på en vattenläcka. Även Ringhals 3 har ett liknande problem och producerar därför med halv kapacitet. Tillgängligheten är 76 % (70% förra veckan) av 11,4 GW i produktion. Underhållet av Oskarshamn 3 har förlängts med 8 dagar till 11/10 och Forsmark 2 är planerad att återvända till nätet 14/10.

Fransk kärnkraft har stött på patrull då ASN, franska strålsäkerhetsmyndigheten, idag beslutade om ett omedelbart stopp av Tricastins 4 reaktorer (3,7 GW). Beslutet fick franska elterminen för oktober att rusa 12 % i torsdagshandeln. Den bakomliggande anledningen är att ASN inte är övertygad om att vallarna runt den närliggande Donzère-Mondragon-kanalen är tillräckligt starka för att klara en jordbävning av den magnitud som stipuleras i protokollet för kärnkraftssäkerhet. En översvämning skulle kunna ha katastrofala konsekvenser. Vidare analyser och förstärkningsarbeten måste utföras innan reaktorerna får klartecken att starta igen.

Tillgången på LNG på världsmarknaden kommer att öka när totalt 160 md kubikmeter naturgas i LNG-produktionskapacitet i främst USA och Australien fasas in fram till 2020. Nederländerna kommer ta emot sin andra last av LNG från USA 6/10. LNGterminalerna i Europa hittar du här och gasnätet finner du här.

Oljepriset har stigit två dollar till knappt 58 $/fat. Nedsidan på priset är begränsad då flera skifferoljekällor går med förlust. Marginalkostnaden kan snitta 50 $/fat, vilket är knappt över priset på den amerikanska oljemarknaden WTI för oktober. Antalet borrar som aktivt borrar efter skifferolja visar mycket riktigt på en minskning.

Kolpriset för nästa år har tappat marginellt och handlas på 80,95 $/ton (- 0,75). Trenden med hög konsumtion i Asien som prisdrivare är fortfarande oförändrad och kolpriset kan handlas till högre nivåer när kollagren fylls på innan vintern. Kina är världens största konsument på 3,75 md ton/år och behöver importera för att möta efterfrågan. Även i Indien och Sydkorea väntas kolimporten att öka.

Utsläppsrättspriset stärktes på nyheten om fransk kärnkraftsproblematik efter att i onsdags stängt på 6,83 €/ton (+0,27). Mindre kärnkraft betyder mer kolkraft, vilket ökar efterfrågan på utsläppsrätter.

Elcertifikat

Elcertifikatpriset handlas oförändrat på 59 kronor på spoten och 60 kronor för Mars 18. Kvothöjningen ökar köptrycket på elcertifikat vilket borde förhindra ett större fall (se kvoter bild 13).

Tilldelningen för augusti 16/9 var högre än väntat på 2,1 mn. Vindkraftsproduktionen var som väntat ungefär densamma som föregående månad men tilldelningen till vattenkraft och torv var högre. De kvotpliktigas konsumtion uppskattas 7 procent högre för augusti, runt 2,42 mn. Tilldelningen för juli har justerats upp i efterhand och ligger nu på 1,97 mn (1,86).

Elcertifikatmarknadens ackumulerade överskott fortsätter minska i år under trycket av de högre kvoterna. Vi uppskattar att minskningen, som var 4,6 mn elcertifikat förra året, fortsätter med ungefär 4 mn certifikat per år 2017 och 2018 eftersom högre kvoter delvis neutraliserar den tillkomna utbyggnaden. Vid årets ingång var överskottet ungefär 13,5 mn. Utan förändringar kommer stora aktörer spela en större roll i prissättningen, vilket möjliggör tillfälliga prisuppgångar.

Rekommendation och utsikt

Systemspotpriset faller igen då våtare väder siktas i väderprognoserna. Med mer kärnkraft i södra Sverige minskar även prisskillnaderna mellan de svenska prisområdena SE1 – SE4, som under veckan har kopplat till samma pris.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utvärdera de remissvar som myndigheten fick in i början av september. Myndigheten ska överlämna ett slutgiltigt förslag på kärnavfallsavgifterna 2018-2020 till regeringen i oktober.

Franska elterminen för nästa månad steg kraftigt idag då kärnkraftverket Tricastin tvingats stoppa alla fyra reaktorer. Franska motsvarigheten till strålsäkerhetsmyndigheten, ASN, menar att vallarna på en närliggande kanal inte klarar en jordbävning av den magnitud som simuleras i säkerhetsföreskrifterna. Utsläppsrättspriset steg på nyheten.

Terminskontrakten för 2018-2020 handlas för låga 7 till 8 €/MWh under de tyska elpriserna och marginalkostnaden för kolkraftsproduktion. Vår bedömning är att dagens prisnivåer underskattar kringliggande marknaders prispåverkan, men med våtare väder i väderprognoserna så kommer priset troligtvis utvecklas svagt kommande dagar. Vår rekommendation är att köpa när marknaden faller tillbaka då den underliggande trenden är stigande priser.

Spotpriset på elcertifikat handlas oförändrat under veckan. Köpbehovet efter kvothöjningen för åren 2018-2019 bör ge stöd och förhindra ett kraftigt prisfall. Över året ger de högre kvoterna ett krympande ackumulerat överskott på marknaden och de aktörer som väljer att spara sina elcertifikat istället för att sälja dem kommer att få en viktigare roll i prissättningen framöver.

Öppet

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Vi kontaktar dig så snart som möjligt eller på den tidpunkt du önskar.