Marknadsläget för producenter november

Kontrollen över den egna energisituationen är fortsatt viktig, då energikrisen inte är över. Det speglas i de europeiska elterminernas relativt höga prisnivåer jämfört med historiska snitt. Eftersom osäkerheten i energipriser och volymer är så hög kan det för producenter vara aktuellt att inte säkra lika mycket av den prognosticerade kraftproduktionen som förut, ifall priserna skulle rusa. Då är det bra att inte sitta fast i tidigare åtaganden. Särskilt viktigt är det eftersom terminspriserna ger en sämre säkringsnytta än tidigare, givet de höga profilkostnaderna.

Det är också smart att se över hur väl volym- och prisriskerna som ställts ut till kunder nedströms matchar motsvarande volym- och prisrisker uppströms. Ofta kan det vara genomtänkt att ha en ryggen-mot-ryggen-strategi, där villkoren i avtalen nedströms (med kunder) reflekterar villkoren i avtalen uppströms (med leverantörer) för både värme, bränslen och el. På så sätt stannar inte volym- eller prisrisker i verksamheten. Det är också viktigt att värdera bränslelager till återanskaffningspris snarare än inköpspris för att få en rättvisande kostnadsbild. En genomlysning för att se hur omfattande olika exponeringar är och hur länge de stannar i verksamheten är en bra övning. Till exempel hur lång tid tar det mellan betalning från underleverantör tills att villkoren nedströms kan uppdateras.

Den försämrade gastillgången i Europa påverkar bränslen och energibärare. Förra årets höga gaspriser drog upp även kol- och biomassapriserna. Att se över potentiella substitut eller utöka lagringsförmågan kan minska osäkerheten i pris- och volym.

Partnerskap och en god dialog kring riskhantering blir viktigare i tider av kris än annars. Underleverantörer och kunder vill känna att de sitter i rätt båt när det stormar och en kontinuerlig kontakt bygger dessutom förtroende. Utbytet av information längst värdekedjan ger samtidigt en känsla för hur situationen utvecklas. Det finns också utrymme för nya produkter, partnerskap och affärsupplägg om resurser avsätts till det.

Kan minska riskerna

Den politiska risken har ökat kraftigt. De senaste årens stöd, marknadsinterventioner och andra politiska ingrepp har skapat osäkerheter i riskhantering, investeringar och i marknaden som helhet. Det är viktigt att följa med i de politiska beslutsprocesserna och i bästa fall även att påverka politikerna genom branschföreningar, nätverk och andra kanaler.

Utbudet av olika tekniska, smarta och digitala lösningar har ökat. Rätt använt kan de minska riskerna i både tillgångs- och konsumtionsportföljer. Med fler olika fysiska eller finansiella verktyg till förfogande går det att själv påverka sin marknadsexponering. Till exempel kan flera handlingsmöjligheter skapas genom att komplettera tillgångsportföljen bilateralt med nya konsumtionsprofiler, tillgångsslag eller ett utökat produktutbud. Den typen av bilaterala affärer blir särskilt viktiga eftersom omsättningen av nordiska elterminer på Nasdaq (EEX) har minskat kraftigt och endast 298 TWh nordisk kraft omsattes under perioden januari till september 2023. Till exempel satsar många vindkraftsoperatörer på vätgas, partnerskap eller annan vertikal integration snarare än terminshandel.

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 19:00
Imorgon 8:00 - 19:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.