Konsumenträtt

Vi stödjer dina rättigheter som konsument. Här kan du ta del av de åtaganden vi som elleverantör har gentemot dig som kund. I PDF-dokumentet nedan kan du läsa konsumentens rättigheter enligt Energiföretagen Sverige.

Information om konsumentens rättigheter

18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om

1. konsumentens rättigheter,

2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,

3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och

4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt.

Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska på eller i samband med fakturor till konsumenter och, i de fall som anges i första stycket 13, i reklam som vänder sig till konsumenter antingen lämna den information som följer av första stycket eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt. Lag (2014:270).

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen

Ladda ner filen här: konsumentens-rattigheter-kap11-ellagen-2016.pdf

Klagomålshantering

Klagomål ställs i första hand till Dalakrafts kundkontakt på 0771 48 80 00 eller till info@dalakraft.se. Utmynnar detta inte i någon uppgörelse är nästa steg att kunden lämnar en skriftlig reklamation via e-post till info@dalakraft.se eller per post till Dalakraft AB, Box 4,  782 21  Malung. Har kunden ersättningsanspråk skall även detta anges i den skriftliga reklamationen.

Till hjälp för dig som kund kan nämnas kommunens Konsumentrådgivare samt Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Instanser för anmälan är Allmänna ReklamationsnämndenElmarknadsinspektionen och Allmän domstol.

Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka möjligheter som finns för en konsument att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen

Kontaktpunkt som regeringen utser

Regeringen har i dagsläget ännu inte utsett den kontaktpunkt som anges i ellagens förarbeten. Med största sannolikhet är det Konsumenternas energimarknadsbyrå som utses till kontaktpunkt. Mer information om Konsumenternas energimarknadsbyrå finner du på www.energimarknadsbyran.se.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister). ARN rekommenderar en lösning av tvisten. ARN prövar även tvister om skadestånd mellan fysiska personer och juridiska personer eller enskilda näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband med den fysiska personens näringsverksamhet. ARN rekommenderar en lösning av tvisten. Konsumenten kan därutöver vända sig till ARN för att få information om nämndens praxis. Mer information Allmänna reklamationsnämnden finner du på www.arn.se.

Energimarknadsinspektionen

Konsumenten kan vända sig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Konsumenten kan också vända sig till Energimarknadsinspektionen med en anmälan om att elnätsföretaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. Om konsumenten har ett intresse i saken ska Energimarknadsinspektionen fatta ett beslut i ärendet inom två månader från att anmälan kom in till myndigheten. Beslutet innebär en bedömning av om Energimarknadsinspektionen ska gå vidare med ärendet inom ramen för den vanliga tillsynsverksamheten. Därutöver prövar Energimarknadsinspektionen tvister om kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter, ersättning för inmatning av el samt nättariffer för mindre produktionsanläggningar. Mer information om Energimarknadsinspektionen finner du på www.ei.se.

Konsumentens rätt till oberoende användarrådgivning

Konsument kan med fördel vända sig till kommunens energirådgivare för att få en oberoende användarrådgivning och få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

 

Stängt

Ring oss

0771 48 80 00

Vi har öppet

Idag 8:00 - 21:00
Imorgon 8:00 - 21:00

Bli uppringd

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.